fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Privacyverklaring

Privacyverklaring Podotherapie Dennemann

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen, zoals zorgverleners en uw zorgverzekeraars, wordt hieronder nader toegelicht. Daarnaast informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

Welke gegevens verwerken wij?
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:
- Uw algemene gegevens: naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer, geslacht, geboortedatum, huisarts, identiteitsnummer, telefoonnummer en emailadres
- De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde behandelingen. Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie, bijvoorbeeld van uw huisarts, daarin op voor zover dit voor een goede behandeling aan u noodzakelijk is.
- Bij het inschakelen van andere verwerkers zorgen wij ervoor dat in verwerkersovereenkomsten uw privacy rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?
- Als zorgaanbieder zijn we verplicht uw identiteit vast te stellen en het BSN te registeren, dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.
- Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners vindt, indien noodzakelijk, plaats via een beveiligde verbinding.
- In verband met de betaling van uw factuur door de zorgverzekeraar verstrekken wij uw gegevens van de verrichte behandeling via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
- Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde behandelingen.
- Voor een audit, eens in de vijf jaar, wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in gepseudominiseerde gegevens

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
- Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 20 jaar te bewaren.

Overige privacy rechten
- U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.
- U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
- U heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
- Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u een van deze rechten wil uitoefen kunt u hiervoor een aanvraagformulier bij een van de collega’s van Podotherapie Dennemann vragen. Deze kunt u vervolgens invullen en teruggeven aan een collega van Podotherapie Dennemann. De aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen en u krijgt een schriftelijke terugkoppeling binnen één maand.

Podotherapie Dennemann neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 0485-576171.